Hotărârea nr. 701/2019

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului „Reabilitare pietonal Valea Cetății”.

HOTĂRÂREA Nr. 701

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului „Reabilitare pietonal Valea Cetății”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 92.429 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice și Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului „Reabilitare pietonal Valea Cetății”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri public; ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b),  alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8),       art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului „Reabilitare pietonal Valea Cetății”, după cum urmează:

- valoarea totală: - 3.249.488,56 lei cu TVA

- din care C + M: - 2.701.225,03 lei cu TVA

Suprafața teren: 5117 m.p.

Spații verzi: 1208 m.p.

Decking: 98 m.p.

Fântână de pardoseală: 75 m.p.

Zone de rampă: 280 m.p.

Zona amfiteatru: 71 m.p.

Pardoseală asfalt vopsit cu vopsea poliuretanică sau termoplastică: 3385 m.p.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.