Hotărârea nr. 700/2019

Modificarea și completarea H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 700

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea și completarea H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 92.260 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L.              nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

Văzând propunerile investitorilor din Braşov, înregistrate pa Primăria Municipiului Braşov cu    nr. 78.788, 87.886, 87.882, 87.842 şi 88.000/2019 de derogare a aplicării punctului 5 din Anexa nr. 3 și de modificare a punctului 7.3. la H.C.L. nr 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile punctului 5 din Anexa nr. 3  și punctului nr. 7.3. la H.C.L.               nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. k), lit. m), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se completează Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov prin introducerea unui nou punct 5.1 după punctul 5 şi care va avea următorul cuprins:

„5.1. Aplicabilitatea prevederilor punctului 5 din Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, se derogă pe o perioadă de 30 zile calendaristice.”

 

Art. 2. Se modifică art. 7.3 din Anexa 1 la H.C.L. nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, care va avea următorul cuprins:

„7.3 Pentru Drumul Braşov - Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehiculele cu greutatea totală (proprie + marfă) până la 27 tone (inclusiv) care transportă materiale, conform orarului din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.”

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 243/2005 republicată, rămân neschimbate

 

Art. 4. H.C.L. nr. 243/2005 republicată, astfel completată, se va republica.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

            

       

 

HOTĂRÂREA Nr. 243  din data de  16  mai  2005

Republicată conform H.C.L. nr. 443/2006, H.C.L. nr. 654/2006; H.C.L. nr. 38/2008; H.C.L. nr. 167/2011, H.C.L. nr. 366/2015; H.C.L. nr. 181/2017; H.C.L. nr. 228/2018;H.C.L. nr. 264/2019; H.C.L. nr. 330/2019; H.C.L. nr. 408/2019; H.C.L. nr. 456/2019 şi conform H.C.L. nr. 700 din data de 4 octombrie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 92.260 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea și completarea H.C.L.              nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

Văzând propunerile investitorilor din Braşov, înregistrate pa Primăria Municipiului Braşov cu    nr. 78.788, 87.886, 87.882, 87.842 şi 88.000/2019 de derogare a aplicării punctului 5 din Anexa nr. 3 și de modificare a punctului 7.3. la H.C.L. nr 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile punctului 5 din Anexa nr. 3  și punctului nr. 7.3. la H.C.L.               nr. 243/2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. k), lit. m), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov numit în continuare regulament, prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă orarul conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Cuantumul taxelor pentru eliberarea permiselor de liberă trecere sunt cele stabilite anual prin H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal.

 

Art. 4. Se aprobă Anexa nr. 3 - Reglementări speciale, la Hotărârea Consiliului Local  nr. 243 din 16 mai 2005, republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare, se abrogă.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, Poliţia Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.