Hotărârea nr. 7/2019

Stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Poliţiei Locale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 7

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Poliţiei Locale Braşov, înregistrat cu nr. 4.890/2019, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Poliţiei Locale Braşov;

            În baza dispoziţiilor art. 11 şi art. 38, alin. (3), lit. e) din Legea-cadru nr. 153/ 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ţinând cont de prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, precum şi de prevederile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

            Luând în considerare consultările care au avut loc cu organizaţia sindicală reprezentativă la nivel de instituţie, consemnate în procesul verbal din data de 18.01.2019;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 7, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Începând cu data de 01.01.2019 se aprobă salariile de bază, gradaţia 0 pentru funcţiile publice din cadrul Poliţiei Locale Braşov conform  Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Începând cu data de 01.01.2019, se aprobă salariile de bază, gradaţia 0 pentru funcţiile contractuale din cadrul Poliţiei Locale Braşov conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 3. În anul 2019 nu se aplică coeficienţii aferenţi funcţiilor publice şi contractuale din cadrul Poliţiei Locale Braşov.

 

 

 

  // 

 

 

 

-  02  -

 

 

            Art. 4. Salariile de bază pentru gradaţiile de vechime de la 1 - 5 ale funcţiilor de execuţie se determină prin majorarea salariilor de bază stabilite pentru gradaţia 0, în condiţiile şi cotele procentuale prevăzute la art. 10 din Legea - cadru nr. 153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

            Art. 5. Salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.

 

 

            Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local nr. 9 din 26.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale Braşov.

 

 

            Art. 7. Poliţia Locală Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.