Hotărârea nr. 699/2019

Aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosar 2359/62/2016** aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 699

din data de  4  octombrie  2019

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosar 2359/62/2016** aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 92.090 din 02.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosar 2359/62/2016** aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

Ţinând cont de gradul de complexitate sporit al speţei şi având în vedere faptul că Municipiul Braşov a fost reprezentat în instanţă de către Cabinetul de avocatură Muller-Kuti Iulia la fond în dosarul nr. 2359/62/2016**;

Luând în considerare amendamentul Comisiei nr. 1, formulat în cadrul ședinței Comisiei de specialitate, respectiv „de serviciile de consultanță, asistență și reprezentare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre va beneficia și S.C. RIAL S.R.L., parte în dosarul instanței, care va suporta în mod egal cheltuielile cu onorariile de avocat împreună cu Municipiul Brașov” și care a fost adoptat cu 23 voturi pentru și 1 vot împotrivă;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 96, alin. (3), art. 109, art. 129, alin. (1), art. 138,    alin. (12), art. 139, alin. (1) art. 196, alin. (1), lit. a), art. 140, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Braşov prin Primar pentru dosarul nr. 2359/62/2016** aflat pe rolul Tribunalul Braşov în instanţele de judecată în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite prin încheierea unui contract cu un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

Art. 2. De serviciile de consultanță, asistență și reprezentare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre va beneficia și S.C. RIAL S.R.L., parte în dosarul instanței, care va suporta în mod egal cheltuielile cu onorariile de avocat împreună cu Municipiul Brașov.

 

Art. 3. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuției bugetare.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.