Hotărârea nr. 697/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 746/14.12.2018 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”, republicată.

HOTĂRÂREA Nr. 697

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 746/14.12.2018 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 91.696 din 02.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 746/14.12.2018 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”, republicată;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                          nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.3.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 6 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 36.000 din 30.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 90.994 din 30.09.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8),        art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Anexa la H.C.L. nr. 746/2018 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”, republicată, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. H.C.L. nr. 746/14.12.2018 republicată, astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 746  din data de  14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 261 din data de 17 aprilie 2019 și conform

H.C.L. nr. 697 din data de 4 octombrie 2019

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului  de investiţii „Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 91.696 din 02.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 746/14.12.2018 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”, republicată;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                          nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.3.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 6 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 36.000 din 30.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 90.994 din 30.09.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 135, alin. (8),        art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu” după cum urmează:

- valoare totală: - 14,325,259,80 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 10,581,643,49 lei inclusiv TVA

(2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.