Hotărârea nr. 696/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 738/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente”, republicată.

HOTĂRÂREA Nr. 696

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 738/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente”, republicată;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 91.686 din 02.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 738/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente”, republicată;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                          nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3.729 din 21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 6 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 35.144 din 24.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 88.829 din 24.09.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),        art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Anexa la H.C.L. nr. 738 din 14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente”, republicată, conform Anexei, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 

Art. 2. H.C.L. nr. 738 din 14.12.2018 republicată, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

                  

 

HOTĂRÂREA Nr. 738  din data de  14  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 167 din data de 21 martie 2019 și conform H.C.L.

  1. 696din data de 4 octombrie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 91.686 din 02.10.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 738/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente”, republicată;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                          nr. POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3.729 din 21.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.4.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, punctele 10.2 şi 14, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 6 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 35.144 din 24.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Brașov sub nr. 88.829 din 24.09.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),        art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente”.

 

Art. 2. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul “Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente” după cum urmează:

- valoare totală: - 16.635.940,40 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 13.965.263,40 lei inclusiv TVA

(2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.