Hotărârea nr. 695/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 1 şi 4, deţinute de Ilea Hortensia-Maria, Wesselenyi Eugen, Fonyad Karoly Zoltanne, Vajda Joszefne, Dr. Steinerne Zsuzsanna și Berenkei Varga Maria.

 

HOTĂRÂREA Nr. 695

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 1 şi 4, deţinute de Ilea Hortensia-Maria, Wesselenyi Eugen, Fonyad Karoly Zoltanne, Vajda Joszefne,  Dr. Steinerne Zsuzsanna și Berenkei Varga Maria;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 83.964 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 1 şi 4, deţinute de Ilea Hortensia-Maria, Wesselenyi Eugen, Fonyad Karoly Zoltanne, Vajda Joszefne, Dr. Steinerne Zsuzsanna și Berenkei Varga Maria;

Văzând adresa nr. 74.803/2019 prin care numiţii Ilea Hortensia-Maria, Wesselenyi Eugen, Fonyad Karoly Zoltanne, Vajda Joszefne,  Dr. Steinerne Zsuzsanna și Berenkei Varga Maria, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea  imobilului situat în Braşov,    str. Castelului nr. 34, ap. 1 şi 4, înscrise în C.F. nr. 128590-C1-U2 Braşov şi C.F. nr. 128590-C1-U3 Braşov, monument istoric, casă, datare 1742, 1832, 1871, având cod LMI 2015 poz. 207, cod BV-II-m-B-11351, pentru preţul de 140.000 Euro pentru apartamentul 1 şi 68.000 Euro pentru apartamentul 4;    

Având în vedere prevederile  art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 135, alin. (8), art. 139, alin. (2),     art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 1 şi 4, înscris în C.F. nr. 128590-C1-U2 Braşov şi C.F. nr. 128590-C1-U3 Braşov, monument istoric, casă, datare 1742,1832, 1871, având cod LMI 2015 poz. 207, cod BV-II-m-B-11351, deţinut de Ilea Hortensia-Maria, Wesselenyi Eugen, Fonyad Karoly Zoltanne, Vajda Joszefne, Dr. Steinerne Zsuzsanna și Berenkei Varga Maria.

 

Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.

 

Art. 3. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 649 din 18.09.2019, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.