Hotărârea nr. 694/2019

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Nicolae Labiş - tronson 3 De 1214.

 

HOTĂRÂREA Nr. 694

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Nicolae Labiş - tronson 3 De 1214;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 90.014 din 26.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Nicolae Labiş - tronson 3 De 1214;

Văzând cererea nr. 89.357/2019 cu documentația de primă înscriere a imobilului            str. Nicolae Labiș - tronson 3 De 1214;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului  nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),     lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - strada Nicolae Labiș - tronson 3 De 1214 identificat conform Documentației cadastrale de primă înscriere,  întocmită de expert autorizat Voica Daniel.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.