Hotărârea nr. 692/2019

Aprobarea cererii Consiliului Local Braşov de trecere din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Braşov a unui imobil situat în Braşov, Timiş - Triaj.

 

HOTĂRÂREA Nr. 692

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea cererii Consiliului Local Braşov de trecere din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Braşov a unui imobil situat în Braşov, Timiş - Triaj;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 90.020 din 26.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune aprobarea cererii Consiliului Local Braşov de trecere din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Braşov a unui imobil situat în Braşov, Timiş - Triaj;

Având în vedere prevederile art. 294 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi Hotărârea Consiliului Local Săcele nr. 205/26.09.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),     lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă cererea Consiliului Local Braşov privind trecerea din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului identificat în  C.F. nr. 152536 Braşov, nr. top. 8896/1/2/1.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.