Hotărârea nr. 690/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 474/2016, republicată, având ca obiect darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului.

 

HOTĂRÂREA Nr. 690

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 474/2016, republicată, având ca obiect darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 90.356 din 27.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Șef, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 474/2016, republicată, având ca obiect darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului;

Văzând adresele nr. 5.149/2018, 2.752/2019 a Serviciului Public de Termoficare Braşov, înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 106.436/2018 respectiv 88.804/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), pct. 14, art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. b) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se revocă dreptul de administrare asupra bunurilor din domeniul public evidențiate la pozițiile  9, 15, 20, 26, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 61, 66, 67, 70, 73, 74 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 474 din 31 octombrie 2016, republicată.

 

Art. 2. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 474 din 31 octombrie 2016, republicată, în mod corespunzător.

 

Art. 3. Preluarea-predarea bunurilor menţionate la art. 1 se va face pe bază de proces -verbal de predare - primire.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 474 din 31 octombrie 2016, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Serviciul Public de Termoficare Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 474 din data de  31  octombrie  2016

Republicată conform H.C.L. nr. 851/2018, H.C.L. nr. 647/2019 și conform

H.C.L. nr. 690  din 4 octombrie 2019

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 90.356 din 27.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Șef, prin care se propune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 474/2016, republicată, având ca obiect darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului;

Văzând adresele nr. 5.149/2018, 2.752/2019 a Serviciului Public de Termoficare Braşov, înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 106.436/2018 respectiv 88.804/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7), pct. 14, art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. b) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Predarea - primirea bunurilor, identificate conform anexei, se va face prin proces - verbal.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.