Hotărârea nr. 69/2019

Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Braşov, pentru perioada 2019 - 2023.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 69

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Braşov, pentru perioada 2019 - 2023;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 15.567/2019, prin care s-a propus aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Braşov, pentru perioada 2019 - 2023;

            Având în vedere prevederile art. 112, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, alin. (2), lit. a) şi art. 4 din Anexa nr. 2 la H.G.               nr. 797/2017 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1113/2014 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016; ale H.G. nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 383/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020; ale H.G. nr. 655/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020; ale H.G.                  nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional privind implementarea strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Braşov pentru perioada 2019 - 2023, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.