Hotărârea nr. 689/2019

Accesul Clubului Sportiv Municipal Corona 2010 Braşov, pentru utilizarea sălilor şi terenurilor de sport amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului “Sportul în şcoli”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 689

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: accesul Clubului Sportiv Municipal Corona 2010 Braşov, pentru utilizarea sălilor şi terenurilor de sport amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului “Sportul în şcoli”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019; Analizând  Referatul de aprobare nr. 90.319 din  2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune accesul Clubului Sportiv Municipal Corona 2010 Braşov, pentru utilizarea sălilor şi terenurilor de sport amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului “Sportul în şcoli”;

Având în vedere dispoziţiile art. 3, alin. (1), alin. (3), art. 2, alin. (1) şi alin. (2) din Legea           nr. 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Hotărârii de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului; prevederile H.C.L. nr. 611/03.11.2018 privind reglementarea modului de desfăşurare a altor activităţi decât cele prevăzute în programa şcolară, potrivit specificului, din incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov; adresa înregistrată Primăria Municipiului Brașov cu nr. 90.060/2019 a Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov și H.C.L.              nr. 235/2019, republicată privind înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. 7, lit. f), art. 139, alin. (3), lit. g),  art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă accesul Clubului Sportiv Municipal Corona 2010 Braşov, pentru utilizarea sălilor şi terenurilor de sport amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului “Sportul în şcoli”, în condiţiile reglementate de H.C.L. nr. 611/03.10.2018.

 

Art. 2. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 717/2018, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.