Hotărârea nr. 688/2019

Aprobarea participării Municipiului Brașov la vânzarea prin licitație publică, cu strigare, având ca obiect bunuri mobile existente la stadionul Tineretului din Municipiul Brașov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 688

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea participării Municipiului Brașov la vânzarea prin licitație publică, cu strigare, având ca obiect bunuri mobile existente la stadionul Tineretului din Municipiul Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând  Referatul de aprobare nr. 90.283 din 2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea participării Municipiului Brașov la vânzarea prin licitație publică, cu strigare, având ca obiect bunuri mobile existente la stadionul Tineretului din Municipiul Brașov;

Văzând anunțul de vânzare, înregistrat la Primăria Municipiului Brașov sub                    nr. 63.295/2019, al Cabinetului Individual de Insolvență Floroi Gheorghe, desemnat lichidator judiciar al Fotbal Club Brașov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 863, lit. a) din Codul civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154,    alin. (1), alin. (2),  art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Brașov la licitația, cu strigare, ce se va organiza de către lichidator judiciar - Cabinetului Individual de Insolvență Floroi Gheorghe - cu privire la bunuri aflate în proprietatea Fotbal Club Brașov S.A., existente la stadionul Tineretului din Municipiul Brașov.

 

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Brașov să reprezinte Municipiul Brașov la licitația publică cu strigare, menționată la art. 1.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.