Hotărârea nr. 687/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 558/2015, republicată, pentru darea în administrare către S.C. R.I.A.L. S.R.L., a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 687

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 590/2019, privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 558/2015, republicată, pentru darea în administrare către               S.C. RIAL S.R.L., a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând, Referatul de aprobare nr. 90.095 din 27.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 590/2019, privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 558/2015, republicată, pentru darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L., a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov;

Văzând adresele nr. 4.637/2019, nr. 5.811/2019 a S.C. RIAL S.R.L., înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 67.512/2019 respectiv 88.371/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 590 din 30.08.2019, în sensul că se radiază poz. 13 din Anexa la H.C.L.    nr. 558/2015, republicată, în loc de poz. 14.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 590 din 30.08.2019, cu eroarea materială astfel îndreptată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 590 din data de  30  august  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 687 din 4 octombrie 2019

 

 

 

 

 

Privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 558/2015, republicată, pentru darea în administrare către S.C. R.I.A.L. S.R.L., a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019; Analizând, Referatul de aprobare nr. 90.095 din 27.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 590/2019, privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 558/2015, republicată, pentru darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L., a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov;

Văzând adresele nr. 4.637/2019, nr. 5.811/2019 a S.C. RIAL S.R.L., înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 67.512/2019 respectiv 88.371/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se revocă dreptul de administrare constituit către S.C. R.I.A.L. S.R.L., asupra imobilelor aflate în proprietatea privată a Municipiului Braşov, şi înscrise la poziţiile 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 15 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 558 din 20 octombrie 2015, republicată.

 

Art. 2. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 558 din 20 octombrie 2015, republicată, în mod corespunzător.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 558 din 20 octombrie 2015, republicată, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.