Hotărârea nr. 685/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 53, ap. 3, deţinut de Ştefănescu Monica-Georgeta.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 685

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 53, ap. 3, deţinut de Ştefănescu Monica-Georgeta;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 89.912 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 53,    ap. 3, deţinut de Ştefănescu Monica-Georgeta;

Văzând adresa nr. 83.833 din 11 septembrie 2019 prin care numita Ştefănescu Monica-Georgeta, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 53, ap. 3, înscris în C.F. nr. 128390-C1-U2 Braşov, monument istoric, casă datare sec. XVIII, LMI 2015 poz. 209, având cod-BV-II-m-B-11353, pentru preţul de 42.500 Euro;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154,    alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 53, ap. 3, înscris în                C.F. nr. 128390-C1-U2 Braşov, monument istoric, casă datare sec. XVIII,  LMI 2015 poz. 209, având cod-BV-II-m-B-11353, deţinut de Ştefănescu Monica-Georgeta.

 

Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.