Hotărârea nr. 682/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 157365 Brașov, nr. cad. 157365.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 682

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 157365 Brașov, nr. cad. 157365;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 90.170 din 26.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 157365 Brașov, nr. cad. 157365;

Văzând adresa nr. 88.199/23.09.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 825/19.04.2019 și extrasul C.F. pentru informare          nr. 157365 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Szigeti Jozsef și societatea HEAD-MONDO S.R.L. au renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157365 Brașov,       nr. cad. 157365, în suprafață de 3.454 m.p., zona str. Izvorului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157365 Brașov,      nr. cad. 157365, în suprafață de 3.454 m.p., zona str. Izvorului.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.