Hotărârea nr. 680/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 54/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 19/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 54/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la Someșan Horațiu și Someșan Loredana-Maria.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 680

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 54/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 19/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659,  nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 54/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov,      nr. cad. 110860, de la Someșan Horațiu și Someșan Loredana-Maria;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 90.116 din 26.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 54/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 19/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 54/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la Someșan Horațiu și Someșan Loredana-Maria;

Văzând adresa nr. 88.141/23.09.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile autentificată sub nr. 132/04.02.2019 și extrasele C.F. pentru informare        nr. 110862, 110874, 110865 și 110860 Brașov;

Luând în considerare amendamentul făcut în plenul ședinței Consiliului Local, respectiv: ”se va înlocui numele Rusu Aurel-Cristian și Rusu Carmen cu Someșan Horațiu și Someșan Loredana-Maria„ și care a fost votat cu unanimitate;

Având în vedere prevederile art. 553, alin.(2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 138, alin. (12), art. 139, alin. (3), lit. g),    art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Someșan Horațiu și d-na Someșan Loredana-Maria au renunțat la dreptul de proprietate asupra următoarelor cote din terenuri:

- cota de 54/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4, în suprafață totală de 4.210 mp, Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 19/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3, în suprafață totală de 1.431 mp, Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 54/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2, în suprafață totală de 4.168 mp, Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, în suprafață totală de 706 m.p., Aleea Adrian Păunescu.

…  //   …

 

 

-   02   -

 

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a următoarelor cote din terenuri:

- cota de 54/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4, în suprafață totală de 4.210 mp, Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 19/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3, în suprafață totală de 1.431 mp, Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 54/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2, în suprafață totală de 4.168 mp, Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, în suprafață totală de 706 m.p., Aleea Adrian Păunescu.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.