Hotărârea nr. 68/2019

Modificarea Anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 182/25.04.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 68

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

            Privind: modificarea Anexei nr. 6 la H.C.L. nr. 182/25.04.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrat cu nr. 13.892/2019, prin care s-a propus stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal;

            Având în vedere prevederile art. 56, art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) şi (2) şi art. 139, alin. (2) din Constituţia României, republicată; ale articolului 9, paragraful 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; ale art. 7,                 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; ale art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; ale art. 5, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 761, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; ale art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; ale H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montate şi organizarea activităţii montane în munţi; ale art. 7 din Legea  nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; ale art. 491 din Legea                     nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2005 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2015 privind zonarea Municipiului Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 27, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. c), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 25 aprilie 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 182 din 25 aprilie 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019, rămân neschimbate.

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 25 aprilie 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2019, astfel modificată, se va republica.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                                                                                              

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 182 din data de 25  aprilie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 68 din data de 28 februarie 2019

 

 

 

 

            Privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru  anul 2019;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2018;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrat cu nr. 34.015/2018, prin care s-a propus stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019, prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal;

            Având în vedere prevederile art. 56, art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) şi (2) şi art. 139, alin. (2) din Constituţia României, republicată; ale articolului 9, paragraful 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; ale art. 7,                  alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; ale art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; ale art. 5, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 761, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; ale art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; ale H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montate şi organizarea activităţii montane în munţi; ale art. 7 din Legea    nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; ale art. 491 din Legea                           nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2005 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării; ale Hotărârii Consiliului Local  nr. 236/2015 privind zonarea Municipiului Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 27, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. c), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2019, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

                        (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor locale, şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Braşov şi sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. (1) Se stabileşte o cotă adiţională de 35 % în cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

                        (2) Se stabileşte o cotă adiţională de 0,1 % , respectiv o majorare de 50 % faţă de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale deţinute de persoanele juridice, prevăzute de art. 460, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

                        (3) Se stabileşte o cotă adiţională de 0,5 % respectiv o majorare de 38,462 % faţă de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice prevăzute la art. 460, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

                        (4) Se stabileşte o cotă adiţională de 2,5 % respectiv o majorare de 50 % faţă de nivelul impozitului/taxei în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă , pentru clădirile deţinute de persoanele juridice prevăzute la art. 460, alin. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

 

  // 

-  02  -

 

 

                        (5) Se stabileşte o cotă adiţională de 20 % pentru taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevăzută de art. 478, alin. 2, lit. a şi b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

                        (6) Criteriile în funcţie de care se stabilesc cotele suplimentare prevăzute la alineatele (1), (2), (3) (4) şi (5) sunt de natură economică cu impact asupra încasărilor la bugetul local al Municipiului Braşov.

 

            Art. 3. (1) Se aprobă majorarea cu 500 %, începând cu al treilea an, a impozitului pentru terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutivi, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului Local.

                        (2) Criteriile de încadrare a terenurilor în categoria celor prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local.

 

            Art. 4. (1) Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov.

                        (2) Criteriile de încadrare a clădirilor în categoria celor prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local.

 

            Art. 5. (1) Contribuabilii persoane fizice şi juridice de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Braşov, care prestează servicii de cazare sau care prestează servicii de transport pe cablu şi alte asemenea, datorează taxa specială salvamont-salvare în munţi şi prevenirea accidentelor turistice, după cum urmează:

                        - pentru servicii de cazare 2 lei/zi/turist.

                        - pentru servicii de transport pe cablu 0.80% din veniturile încasate.

                        (2) Se aprobă regulamentul privind impunerea, încasarea şi utilizarea taxei speciale salvamont conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                        (3) Se aprobă declaraţia de impunere pentru taxa specială salvamont, formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

 

            Art. 6. (1) Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Braşov prin aplicarea unui tarif de 1 leu/zi/turist.

                        (2) Se aprobă regulamentul privind instituirea şi utilizarea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Braşov, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                        (3) Se aprobă declaraţia decont pentru taxa specială pentru promovarea turistică, formular prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

 

            Art. 7. (1) Nivelurile altor taxe locale prevăzute de art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal se stabilesc pentru anul fiscal 2019 la valorile cuprinse în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

                        (2) Se aprobă procedura privind modul de calcul şi plata taxelor instituite în temeiul art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cuprinsă în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

 

            Art. 8. (1) Se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456, alin. 2, lit. m, respectiv clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice.

                        (2) Facilităţile prevăzute la alineatul (1) se acordă în baza H.C.L. nr. 99/2012 privind aprobarea acordării de facilităţi fiscale proprietarilor care execută lucrări de reabilitare termică a apartamentelor din blocurile de locuinţe sau a imobilelor individuale.

 

            Art. 9. Se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456, alin. 2, lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepţia celor care sunt folosite pentru activităţi economice.

 

            Art. 10. Se acordă scutirea la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile prevăzute de art. 456, alin. 2, lit. l din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat.

 

 

 

  // 

-  03 -

 

 

            Art. 11. Se acordă scutirea la plata impozitului pe teren, pentru terenurile prevăzute la art. 464, alin. 2, lit. d din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepţia celor care sunt folosite pentru activităţi economice.

 

            Art. 12. Se acordă scutirea la plata impozitului pe teren, pentru terenurile prevăzute de art. 464, alin. 2, lit. k din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat.

 

            Art. 13. În vederea acordării facilităţilor prevăzute la art. 8 - 12, contribuabilii trebuie să depună documente justificative care să ateste situaţiile respective până la 31 decembrie a anului precedent pentru care se solicită facilitatea fiscală.

 

            Art. 14. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

            Art. 15. Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 16. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.