Hotărârea nr. 679/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 158980 Brașov, nr. cad. 158980 și a terenului înscris în C.F. nr. 158986 Brașov, nr. cad. 158986.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 679

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 158980 Brașov, nr. cad. 158980 și a terenului înscris în C.F. nr. 158986 Brașov, nr. cad. 158986;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând  Referatul de aprobare nr. 89.946 din 26.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 158980 Brașov, nr. cad. 158980 și a terenului înscris în C.F. nr. 158986 Brașov, nr. cad. 158986;

Văzând adresa nr. 85.031/13.09.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 6284/30.08.2019 și extrasele C.F. pentru informare     nr. 158980 și nr. 158986 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că dl. Suciu Cătălin și d-na Suciu Sorina au renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 158980 Brașov, nr. cad. 158980, în suprafață de 46 m.p. și imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 158986 Brașov, nr. cad. 158986, în suprafață de 46 m.p., str. Bârsei.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 158980 Brașov,      nr. cad. 158980, în suprafață de 46 m.p. și imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 158986 Brașov, nr. cad. 158986, în suprafață de 46 m.p., str. Bârsei.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.