Hotărârea nr. 678/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 334/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de S.C. PROGEL S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 678

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 334/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de S.C. PROGEL S.R.L.;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019; Analizând  Referatul de aprobare nr. 89.924 din 26.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 334/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de S.C. PROGEL S.R.L.;

Văzând adresa nr. 73.810/09.08.2019, Oferta de donație nr. 334/06.03.2019 și extrasele            C.F. pentru informare nr. 120982 și 100229 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a),    art. 243, alin. (1), lit. a), art. 291, alin. (5), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a societății S.C. PROGEL S.R.L., autentificată sub               nr. 334/06.03.2019, de Biroul Individual Notarial Sârbu, referitoare la cota de 394.923.755/7.598.016.600 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 120982 Brașov, nr. cad. 975, nr. top. 10025/9/c/2/1/5, în suprafață totală de 2.756 m.p. și cota de 1/10 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 100229, nr. cad. 100229, în suprafață totală de 678 m.p., zona Calea Feldioarei nr. 98.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 394.923.755/7.598.016.600 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 120982 Brașov, nr. cad. 975, nr. top. 10025/9/c/2/1/5, în suprafață totală de 2.756 m.p. și cota de 1/10 din imobilul situat în Municipiul Brașov, înscris în C.F. nr. 100229, nr. cad. 100229, în suprafață totală de 678 m.p., zona Calea Feldioarei nr. 98.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.