Hotărârea nr. 677/2019

Acordul Consiliului local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei “P.U.Z. - Zonă mixtă, Calea Bucureşti - str. I. Crum Braşov”, iniţiat de S.C. TECTON TRUST S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 677

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: acordul Consiliului local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei “P.U.Z. - Zonă mixtă, Calea Bucureşti - str. I. Crum Braşov”, iniţiat de S.C. TECTON TRUST S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 89.747 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea acordului Consiliului local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei “P.U.Z. - Zonă mixtă, Calea Bucureşti - str. I. Crum Braşov”, iniţiat de S.C. TECTON TRUST S.R.L.;

Văzând adresa nr. 62.839/2019 înaintată de Serviciul Amenajare Teritoriu şi Gestiune Date Urbane, Certificatul de Urbanism nr. 2.138/2018;

Ţinând cont de prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi de prevederile cap. VI secţ. C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (2), art. 154,    alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Consiliul local al Municipiului Braşov este de acord cu întocmirea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. - Zonă mixtă - Calea Bucureşti - str. I. Crum Braşov” privind modificarea funcţiunii şi regimului de înălţime în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru clădire de birouri, comerciale şi rezidenţiale, identificat prin C.F. nr. 152347, top. 7673/1/1/3/2/3, C.F.      nr. 149867, cad. 149867, C.F. nr. 152324, top. 7673/1/1/3/2/4, C.F. nr. 149862, cad. 149862, iniţiat de S.C. TECTON TRUST S.R.L., conform Certificatului de Urbanism nr. 2.138 /2018.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.