Hotărârea nr. 676/2019

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie ”P.U.Z. - Zona istorică Braşovul Vechi„ şi ”P.U.Z. - Zona de rezervaţie de arhitectură Cetate Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 797/2009 şi prelungire termen de valabilitate cu H.C.L. nr. 656/2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 676

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: prelungire perioadă de valabilitate documentaţie P.U.Z. - Zona istorică Braşovul Vechi şi P.U.Z. - Zona de rezervaţie de arhitectură Cetate Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 797/2009 şi prelungire termen de valabilitate cu H.C.L. nr. 656/2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 89.823 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. - Zona istorică Braşovul Vechi şi “P.U.Z. - Zona de rezervaţie de arhitectură Cetate Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 797/2009 şi prelungire termen de valabilitate cu H.C.L. nr. 656/2014;

Văzând şi adresa nr. 65.002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei „P.U.Z. - Zona istorică Braşovul Vechi şi „P.U.Z. - Zona de rezervaţie de arhitectură Cetate Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 797/2009 şi prelungire termen de valabilitate cu  H.C.L. nr. 656/2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.