Hotărârea nr. 675/2019

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire casă, garaj și împrejmuire, în Municipiul Braşov, str. Merilor nr. 5H9”, beneficiari Ciofoaia Mihai și Ciofoaia Roxana Amalia.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 675

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire casă, garaj  și împrejmuire, în Municipiul Braşov, str. Merilor nr. 5H9, beneficiari Ciofoaia Mihai și Ciofoaia Roxana Amalia;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 90.054/2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire casă, garaj  și împrejmuire, în Municipiul Braşov, str. Merilor nr. 5H9, beneficiari Ciofoaia Mihai și Ciofoaia Roxana Amalia;

Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef nr. 18/2019, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 72/10.09.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire casă, garaj și împrejmuire, în Municipiul Braşov, str. Merilor nr. 5 H 9;

Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 42.262/2019, întocmit de Direcţia Arhitect Şef, pentru parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire casă, garaj și împrejmuire, în Municipiul Braşov, str. Merilor nr. 5H9, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin . 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire casă, garaj și împrejmuire, în Municipiul Braşov, str. Merilor nr. 5H9, beneficiari Ciofoaia Mihai și Ciofoaia Roxana Amalia, parte integrantă din prezenta hotărâre

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.