Hotărârea nr. 674/2019

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire ansamblu de locuinţe colective mici, dotări complementare şi împrejmuire, Braşov, str. Plugarilor f.n.”, beneficiar S.C. CODER IMPEX S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 674

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire ansamblu de locuinţe colective mici, dotări complementare şi împrejmuire, Braşov, str. Plugarilor f.n.”, beneficiar S.C. CODER IMPEX S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 84.172/2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului și Gestiune Date Urbane din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire ansamblu de locuinţe colective mici, dotări complementare şi împrejmuire, Braşov, str. Plugarilor f.n., beneficiar S.C. CODER IMPEX S.R.L.;

Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef nr. 17/26.09.2019, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 76 din data de 25.09.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire ansamblu de locuinţe colective mici, dotări complementare şi împrejmuire, în Municipiul Braşov, str. Plugarilor f.n.”;

Văzând Raportul informării şi consultării publicului nr. 84.879/13.09.2019, întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire ansamblu de locuinţe colective mici, dotări complementare şi împrejmuire, în Municipiul Braşov, str. Plugarilor f.n.”, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi     alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. e), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire ansamblu de locuinţe colective mici, dotări complementare şi împrejmuire, în Municipiul Braşov, str. Plugarilor f.n.”, beneficiar S.C. Coder Impex S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.