Hotărârea nr. 673/2019

Fluidizarea traficului rutier din centrul istoric al Municipiului Braşov prin acordarea unor facilităţi elevilor, cadrelor didactice și personalului nedidactic pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pentru îmbunătăţirea calităţii aerului conform măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Brașov, aprobat prin H.C.L. nr. 628/2018.

 

HOTĂRÂREA Nr. 673

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: fluidizarea traficului rutier din centrul istoric al Municipiului Braşov prin acordarea unor facilităţi elevilor, cadrelor didactice și personalului nedidactic pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pentru îmbunătăţirea calităţii aerului conform măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Brașov, aprobat prin H.C.L. nr. 628/2018;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 90.413 din 27.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune fluidizarea traficului rutier din centrul istoric al Municipiului Braşov prin acordarea unor facilităţi elevilor, cadrelor didactice și personalului nedidactic pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pentru îmbunătăţirea calităţii aerului conform măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Brașov, aprobat prin H.C.L. nr. 628/2018; 

Văzând adresa societăţii RATBV S.A. nr. 10.884/23.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 90.429/27.09.2019 prin care se propune extinderea transportului prioritar pentru elevi şi includerea liniilor înfiinţate pentru fluidizarea traficului în Programul de transport din cadrul Contractului de delegare a serviciului public;

Având în vedere prevederile art. 84, alin. (1) şi art. 105, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 70, pct. g) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L.    nr. 735/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A.;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), lit. e), alin. (7), lit. i), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și       art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Pe liniile de transport public local înfiinţate pentru fluidizarea traficului rutier din centrul istoric al Municipiului Braşov şi îmbunătăţirea calităţii aerului, începând cu data de 07.10.2019, elevii din învăţământul de stat, curs de zi nivelul primar şi secundar, cadrele didactice și personalul nedidactic din unităţile de învăţământ amplasate în Centrul istoric al Municipiului Braşov, care întrebuinţează pentru deplasarea spre şcoală mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., beneficiază de transport gratuit, zilnic, mai puţin în perioada vacanţelor şcolare, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale ale fiecărui an şcolar.

 

Art. 2. În vederea acordării facilităţii menţionate la art. 1 Unităţile de învăţământ, amplasate în Centrul istoric al Municipiului Braşov, vor transmite societăţii RATBV S.A. la începutul fiecărui an şcolar, lista cu elevii, cadrele didactice și personalul nedidactic, aprobată în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, care solicită transportul gratuit pe liniile de transport public local înfiinţate pentru fluidizarea traficului rutier din centrul istoric al Municipiului Braşov şi îmbunătăţirea calităţii aerului.

 

Art. 3. Transportul categoriilor de persoane îndreptăţite conform art. 2 se face în baza cardului de transport personalizat şi netransmisibil şi a carnetului de elev, vizat de instituţia de învăţământ din centrul istoric al Municipiului Braşov pentru anul şcolar în curs sau a legitimaţiilor de serviciu, după caz.

…  //   …

-  02  -

 

Art. 4. (1) Unităţile de învăţământ prin persoanele responsabile au obligaţia să opereze în „Catalogul electronic” modificările survenite cu privire la calitatea de elev şi să transmită societăţii RATBV S.A. eventualele modificări cu privire la calitatea de angajat al persoanelor din lista prevăzută la art. 2.

(2) Directorii unităţilor de învăţământ răspund de corectitudinea datelor furnizate.

(3) Municipiul Braşov şi societatea RATBV S.A. nu își asumă răspunderea şi eventualele prejudicii, în cazul în care, beneficiarii au primit facilitatea prevăzută la art. 1 ca urmare a unei situații încărcate în „Catalogul electronic”, care nu reflectă realitatea sau nu este similară cu documentele de evidenţă ale unităţilor de învăţământ privind atât situaţia elevilor cât şi situaţia cadrelor didactice şi a personalului nedidactic.

 

Art. 5. (1) Reîncărcarea cardului de transport se va efectua de către reprezentanţii societăţii RATBV S.A., după verificarea calităţii de elev prin corelarea datelor înscrise în lista precizată la art. 2 cu datele din platforma de management școlar „Catalog electronic” și verificarea datelor transmise conform prevederilor art. 4, alin. (1) de fiecare unitate de învățământ cu privire la cadrele didactice și a personalului nedidactic.

(2) În cazul pierderii/furtului/distrugerii cardului de transport, categoriile de persoane îndreptăţite conform Art. 2 pot solicita un nou card la „Centrele de emitere, vânzare şi reîncărcare” ale societăţii RATBV S.A. cu condiţia achitării „Taxei de reemitere card nominal”, aprobată conform Planului tarifar.

 

Art. 6. La fiecare urcare în mijlocul de transport, categoriile de persoane îndreptăţite conform  Art. 2 au obligaţia să valideze cardul de transport indiferent de titlul de călătorie încărcat.

 

Art. 7. Poliția Locală a Municipiului Braşov va asigura prezența unui reprezentant în autobuzele care circulă pe liniile de transport public local, înfiinţate pentru fluidizarea traficului rutier din centrul istoric al Municipiului Braşov şi îmbunătăţirea calităţii aerului, care va asista elevii la urcare/coborâre, la trecerea străzii şi îi va însoţi până la intrarea în unitatea de învăţământ.

 

Art. 8. Costurile pentru acordarea acestor facilităţi vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Braşov, la preţul unui „Abonament lunar toate liniile cu reducere pentru elevi”, conform Planului tarifar aprobat, pe baza facturilor lunare întocmite de către Societatea RATBV S.A., în funcţie de numărul de persoane care au beneficiat de această facilitate, exceptând persoanele care au achiziţionat abonamente conform planului tarifar aprobat, avizate de către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov.

 

Art. 9. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local         nr. 606/2019 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 10. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, prin Direcţia Economică, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov, Unităţile de învăţământ din Municipiul Braşov, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov şi societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.