Hotărârea nr. 672/2019

Aprobarea Studiului de oportunitate - etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov și a proiectului Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018.

 

HOTĂRÂREA Nr. 672

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de oportunitate - etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov și a proiectului Actului adiţional     nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători    nr. 1/2018;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 90.418 din 27.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Transport și Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate - etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov și a proiectului Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018;

Văzând adresa Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 90.270/27.09.2019 prin care se înaintează Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a Asociaţilor prin care au fost aprobate Studiul de oportunitate - etapa de extindere şi proiectul Actului adiţional la Contractul de delegare a serviciului public de transport local prin curse regulate nr. 1/2018;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale astfel cum a fost modificată şi completată de Legea              nr. 328/2018, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile de transport public feroviar și rutier de călători;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 735/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A.;

Luând în considerare prevederile Cap. 1., pct. 1.1. din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/20.12.2018 privind posibilitatea extinderii acestui serviciu şi pentru alte unităţi administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), lit. e), alin. (7), lit. i), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate - etapa de extindere a serviciului public de transport persoane prin curse regulate, în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

…  //   …

 

-   02   -

 

 

 

 

Art. 2. Se aprobă Proiectul Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/20.12.2018, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, prin Direcţia Economică, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi Societatea RATBV S.A., vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.