Hotărârea nr. 671/2019

Desfăşurarea Festivalului Internaţional de Operă operetă şi balet ediţia a XVII-a, la Braşov, în perioada 05 octombrie - 03 noiembrie 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 671

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: desfăşurarea Festivalului Internaţional de Operă operetă şi balet ediţia a XVII-a, la Braşov, în perioada 05 octombrie - 03 noiembrie 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 90.163 din 27.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Compartimentului Instituții de Cultură din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune desfăşurarea Festivalului Internaţional de Operă operetă şi balet ediţia a XVII-a, la Braşov, în perioada 05 octombrie - 03 noiembrie 2019;

Având în vedere art. 21, alin. (1), lit. b) din Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 292/17.04.2019 privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2019 şi ale art. 1 din H.C.L. nr. 19/2012 privind aprobarea metodologiei de alocare a subvenţiei pentru instituţiile de spectacole şi concerte din Municipiul Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. d), art. 139, alin. (1),        art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă desfăşurarea Festivalului Internaţional de Operă operetă şi balet - ediţia a XVII-a, la Braşov, în perioada 05 octombrie - 03 noiembrie 2019.

 

Art. 2. Se aprobă finanţarea Festivalului Internaţional de Operă operetă şi balet - ediţia a XVII-a din bugetul Municipiului Braşov, cu suma de 192.000 lei.

 

Art. 3. (1) La finalizarea evenimentului, Opera Braşov va depune finanţatorului un raport narativ privind desfăşurarea festivalului, precum şi un raport financiar pentru justificarea bugetului total al festivalului.

(2) Sumele din bugetul Municipiului Braşov alocate ca subvenţie pentru organizarea festivalului neutilizate, precum şi cele nejustificate conform prevederilor legale se vor returna finanţatorului.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente -Compartimentul Instituții de Cultură  şi Opera Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.