Hotărârea nr. 670/2019

Desfăşurarea Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană - ediţia a XXX-a, la Braşov, în perioada 17 - 23 noiembrie 2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 670

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: desfăşurarea Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană - ediţia a XXX-a, la Braşov, în perioada 17 - 23 noiembrie 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 87.230 din 19.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Relații Externe, Turism și Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, prin care se propune desfăşurarea Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană - ediţia a XXX-a, la Braşov, în perioada 17 - 23 noiembrie 2019;

Luând în considerare Nota de fundamentare depusă de Teatrul “Sică Alexandrescu”, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 84.774/12.09.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. d), art. 139,        alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă desfăşurarea Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană - ediţia a XXX-a, la Braşov, în perioada 17 - 23 noiembrie 2019.

 

Art. 2. Se aprobă finanţarea Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană - ediţia a XXX-a din bugetul Municipiului Braşov, cu suma de 400.000 lei.

 

Art. 3. (1) La finalizarea evenimentului, Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov va depune finanţatorului un raport narativ privind desfăşurarea festivalului, precum şi un raport financiar pentru justificarea bugetului total al festivalului.

(2) Sumele din bugetul Municipiului Braşov alocate ca subvenţie pentru organizarea festivalului neutilizate, precum şi cele nejustificate conform prevederilor legale se vor returna finanţatorului.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Turism şi Evenimente - Biroul Relații Externe, Turism și Evenimente şi Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.