Hotărârea nr. 67/2019

Modificarea H.C.L. nr. 1073 din 10 decembrie 2007, republicată, privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 67

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 1073 din 10 decembrie 2007, republicată, privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 10.573/2019, privind modificarea H.C.L. nr. 1073/10 decembrie 2007, republicată, prin care s-a aprobat constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 53/27.04.2018 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 11, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. c), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 1073 din 10 decembrie 2007, care va avea următorul conţinut:

            Art. 3. (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, va avea sediul în România, str. Iuliu Maniu nr. 6 şi un patrimoniu iniţial de 49.500 lei.

                        (2) Se aprobă participarea Consiliului Local Braşov la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 21.000 lei şi o cotizaţie anuală de 0,25 lei/locuitor pentru anii 2013 - 2014.

                        (3) Pentru anii 2015 - 2019 cotizaţia anuală se menţine la suma de 0,25 lei/locuitor

                        (4) Numărul de locuitori este cel evidenţiat de Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov pentru 01 ianuarie al anului pentru care se datorează cotizaţia.”

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 1073 din 10 decembrie 2007, rămân neschimbate.

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 1073 din 10 decembrie 2007 astfel modificată, se va republica.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 1073  din data de 10  decembrie  2007

Republicată conform H.C.L. nr. 422/2009, H.C.L. nr. 323/2013, H.C.L. nr. 111/2017; H.C.L. nr. 111/2018 şi conform H.C.L. nr. 67 din 28 februarie 2019

 

 

 

 

            Privind: constituirea Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 10 decembrie 2007;

            Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 53/27.04.2018 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 11, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. c), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă asocierea municipiului Braşov, prin Consiliul Local Braşov, cu judeţul Braşov, municipiul Codlea, municipiul Rupea, oraşul Ghimbav, comuna Apaţa, comuna Bran, comuna Feldioara, comuna Hoghiz, comuna Hălchiu, comuna Hărman, comuna Homorod, comuna Moieciu, comuna Prejmer, comuna Sânpetru, comuna Ungra, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001, republicată.

 

            Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, va avea sediul în România, str. Iuliu Maniu nr. 6 şi un patrimoniu iniţial de 49.500 lei.

                        (2) Se aprobă participarea Consiliului Local Braşov la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 21.000 lei şi o cotizaţie anuală de 0,25 lei/locuitor pentru anii 2013 - 2014.

                        (3) Pentru anii 2015 - 2019 cotizaţia anuală se menţine la suma de 0,25 lei/locuitor

                        (4) Numărul de locuitori este cel evidenţiat de Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov pentru 01 ianuarie al anului pentru care se datorează cotizaţia.

 

            Art. 4. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, Primar al Municipiului Braşov, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Braşov, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, anexate la prezenta hotărâre.

 

 

 

  // 

 

-  02  -

 

 

            Art. 5. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, Primar al Municipiului Braşov, să numească prin dispoziţie persoanele propuse pentru a fi membri ai consiliului director al Asociaţiei din partea Municipiului Braşov.

 

            Art. 6. Se împuterniceşte doamna Mariana Cecilia Doiciu, cetăţean român, născută în Săcele la data de 6 ianuarie 1962, domiciliată în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 11, ap. 18, posesoare a C.I. seria B.V. nr. 461472, eliberată de S.P.C.L.E.P. Braşov, la data de 16 iunie 2006, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Braşov.

 

            Art. 7. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Braşov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.