Hotărârea nr. 669/2019

Aprobarea facilităţilor acordate la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2019 - 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 669

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea facilităţilor acordate la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2019 - 2020;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 90.009 din 26.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea facilităţilor acordate la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2019 - 2020;

Văzând și faptul că amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 3, respectiv   ”10 % reducere de luni până vineri din tariful aplicat la transportul pe cablu pentru persoanele care fac dovada domiciliului sau a reședinței în Municipiul Brașov, dovada înseamnă B.I., C.I. sau viză de flotant”, nu a fost adoptat, cu 16 voturi împotrivă, 10 voturi pentru și 1 abținere;

Având în vedere prevederile art. 486 și art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 138,        alin. (12), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă facilitățile ce se vor acorda pentru transportul pe cablu din Poiana Brașov în sezonul de iarnă 2019 - 2020 conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.