Hotărârea nr. 668/2019

Aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2019 - 2020.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 668

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2019 - 2020;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 90.010 din 26.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2019 - 2020;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139,        alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă tarifele de acces la transportul pe cablu în Poiana Braşov pentru sezonul de iarnă 2019 - 2020 conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Sportivii şi antrenorii secţiei de schi alpin legitimaţi la CSM Corona Brașov din Anexa 2, vor fi exoneraţi de la plata tarifelor de acces la transportul pe cablu în sezonul de schi 2019-2020, pentru antrenamentele și competiţiile efectuate pe domeniul schiabil din Poiana Braşov.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.