Hotărârea nr. 667/2019

Stabilirea taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil din Poiana Brașov pentru sezonul de iarnă 2019 - 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 667

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: stabilirea taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil din Poiana Brașov pentru sezonul de iarnă 2019 - 2020;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 90.011 din 26.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune stabilirea taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil din Poiana Brașov pentru sezonul de iarnă 2019 - 2020;

Având în vedere prevederile art. 484, alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificată şi completată, precum și ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139,        alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil, proprietatea Municipiului Braşov, pentru sezonul de iarnă 2019 - 2020 diferenţiat, după cum urmează:

- persoanele fizice şi juridice care prestează servicii de transport pe cablu pe pârtiile Bradul şi Stadion datorează o taxă specială pentru utilizarea domeniului schiabil în cuantum de 0,1664 lei/punct;

- persoanele fizice şi juridice care prestează servicii de transport pe cablu pe restul pârtiilor aferente domeniului schiabil din Poiana Braşov datorează o taxă specială pentru utilizarea acestuia în cuantum de 0,3352 lei/punct;

- pentru prestaţiile de urcare - coborâre şi coborâre (non schiori) nu se va aplica taxa specială de utilizare a domeniului schiabil

 

 

Art. 2. Se aprobă cuantumul taxei speciale pentru utilizarea unei anumite porţiuni din domeniul schiabil, proprietatea Municipiului Braşov, în vederea organizării de competiţii, în suma de 2.000 lei/zi/competiţie (ce cuprinde pregătirea pârtiei şi delimitarea zonei de concurs), ce va fi achitată bugetului local cu cel puţin două zile înainte de începerea acesteia.

 

 

Art. 3. Taxa de utilizare a domeniului schiabil, proprietatea Municipiului Braşov, menţionată la art.1 se va achita lunar, către bugetul local al Municipiului Braşov, în primele cinci zile lucrătoare ale lunii următoare pentru prestaţia lunii precedente, funcţie de numărul de puncte consumate pe fiecare instalaţie de transport pe cablu în parte, conform raportului SkiData.

…  //   …

 

-  02   -

 

Art. 4. Pentru neachitarea taxei speciale de utilizare a domeniului public prevăzută la    art. 1 în termenul prevăzut la art. 3 vor fi calculate majorări de întârziere şi penalităţi în cuantumul prevăzut de Legea nr. 227/2015  modificată şi completată, privind Codul Fiscal.

 

 

Art. 5. Neachitarea taxei prevăzută la art. 2 duce la anularea dreptului de folosinţă în vederea organizării competiţiilor pe domeniul schiabil , proprietatea municipiului Braşov.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.