Hotărârea nr. 666/2019

Aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 666

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 90.007 din 26.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. c), lit. e), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243,   alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă colaborarea dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A. pentru asigurarea administrării şi exploatării domeniului schiabil din Municipiul Braşov pentru sezonul de iarnă 2019-2020.

 

 

Art. 2. Se aprobă convenţia de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.