Hotărârea nr. 665/2019

Aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiului Brașov, anul școlar 2019-2020, semestrul I.

HOTĂRÂREA Nr. 665

din data de  4  octombrie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiului Brașov, anul școlar 2019-2020, semestrul I;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                   4 octombrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 90.199 din 27.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiului Brașov, anul școlar 2019-2020, semestrul I;

Având în vedere prevederile art. 9, alin. (7), art. 82, alin. (1), (1^1) - (1^2), art. 105,     alin. (1) şi alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2019-2020; ale Ordinului M.E.N. nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului școlar 2019-2020; ale Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările aduse de Ordinul                   nr. 3480/2018;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 139,        alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea de burse școlare de performanţă, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social pentru elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019-2020 semestrul I, în cuantum lunar de:

- 100 lei/lună/elev pentru bursa de performanță,

- 70 lei/lună/elev pentru bursa de merit,

- 60 lei/lună/elev pentru bursa de studiu,

- 45 lei/lună/elev pentru bursa de ajutor social,

 

 

Art. 2. Se aprobă un număr total de. 9.898 burse școlare, pentru elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019-2020 semestrul I, detaliat pe forme și pe instituții de învățământ, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

…  //  …

 

-  02  -

 

 

Art. 3. Criteriile de acordare a burselor sunt prevăzute de Ordinul M.E.C.T.S.                nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P. şi instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.