Hotărârea nr. 664/2019

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 30 august 2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 664

din data de 18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Braşov din data de 30  august 2019;

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 septembrie 2019;

Luând la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), art. 138, alin. (13) - (17), art. 139, alin. (1) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență                nr. 57 din 3 iulie 29019, privind Codul administrativ,

 

 

 

 

         H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol Unic: Se aprobă procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 30  august  2019.