Hotărârea nr. 661/2019

Revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 661

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

Privind: revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 84.287 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea;

Având în vedere prevederile art. 869 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),    art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă în favoarea I.C.R.A.L. Brașov, înscris la B + 2 din C.F. nr. 108233 Codlea, nr. top. 1461.

 

Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativa în favoarea I.C.R.A.L. Brașov, înscris la B + 2 din C.F. nr. 107179 Codlea, nr. top. (1270, 1271)/2.

 

Art. 3. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativa în favoarea I.C.R.A.L. Brașov, înscris la C + 1 din C.F. nr. 103579 Codlea, nr. top. 5176/50/1.

 

Art. 4. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativa în favoarea I.C.R.A.L. Brașov, înscris la B + 2 din C.F. nr. 108235 Codlea, nr. top. 13.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.