Hotărârea nr. 660/2019

Modificarea H.C.L. nr. 566/26.09.2018, privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea realizării de locuințe prin programe derulate de către Agenția Națională de Locuințe.

 

HOTĂRÂREA Nr. 660

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 566/26.09.2018, privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea realizării de locuințe prin programe derulate de către Agenția Națională de Locuințe;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 84.267 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 566/26.09.2018, privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea realizării de locuințe prin programe derulate de către Agenția Națională de Locuințe;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),     lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 566/26.09.2018, şi care va avea următorul conținut:

Art. 1. Se solicită Guvernului României transmiterea imobilului 714 situat în Brașov, str. Agricultorilor nr. 2 identificat conform C.F. nr. 112925 Brașov, nr. top. 11231/2/2, 11231/1/50/2/2, 11231/1/51/2 în suprafață de 10985 m.p., din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea construirii de locuințe prin programele A.N.L.”

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 566/26.09.2018 astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 566   din data de  26  septembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 660 din data de 18 septembrie 2019

 

 

 

 

Privind: transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea realizării de locuinţe prin programe derulate de către Agenţia Naţională de Locuinţe;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 84.267 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 566/26.11.2018, privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea realizării de locuințe prin programe derulate de către Agenția Națională de Locuințe;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),     lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se solicită Guvernului României transmiterea imobilului 714 situat în Brașov,    str. Agricultorilor nr. 2 identificat conform C.F. nr. 112925 Brașov, nr. top. 11231/2/2, 11231/1/50/2/2, 11231/1/51/2 în suprafață de 10985 m.p., din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Brașov și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea construirii de locuințe prin programele A.N.L.

 

 

Art. 2. După preluare, imobilul prevăzut la art. 1 va fi utilizat în vederea realizării de locuinţe prin programe derulate de către Agenţia Naţională de Locuinţe, într-un termen de 10 ani de la data preluării imobilului.

 

 

Art. 3. Municipiul Braşov va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii, 30 % din numărul de locuinţe construite pe amplasamentul prevăzut la art. 1, dar nu mai puţin de 61 de locuinţe, împreună cu terenul aferent acestora, într-un termen de maximum 10 ani de la data preluării imobilului.

 

 

…  //   …

 

-  02  -

 

 

Art. 4. Municipiul Braşov va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, locuinţele menţionate la art. 3 etapizat, pe măsura finalizării acestora, conform termenelor stabilite prin programul de investiţii al Agenţiei Naţionale de Locuinţe.

 

 

Art. 5. În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului sau condiţia ori termenele prevăzute la art. 2 şi art. 3, acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

 

Art. 6. Predarea-preluarea imobilului se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termenul prevăzut de actul normativ de transmitere.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.