Hotărârea nr. 66/2019

Decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 66

din data de 28  februarie  2019

 

 

           

            Privind: decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2019;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 13.456/2019, prin care s-a propus decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2019;

            Având în vedere prevederile art. 105, alin. (1) şi alin. (2) şi art. 111, alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 18^1, lit. a) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1, pct. 5, pct. 6, art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive aferente participării elevilor Liceului cu Program Sportiv Braşov la concursurile organizate de federaţiile sportive de specialitate, pentru anul 2019, în sumă de 90 mii lei, detaliate conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Indicatorii de performanţă ce urmează a se atinge de către elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, urmare a participării la aceste competiţii sportive se regăsesc în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Modalităţile de promovare a imaginii Municipiului Braşov, în calitate de finanţator a proiectelor sportive, se regăsesc în Anexa nr. 3, care face parte din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. Liceul cu Program Sportiv Braşov prezintă, trimestrial, împreună cu situaţiile financiar - contabile, situaţia justificativă privind participarea la campionate şi prezentarea rezultatelor obţinute comparativ cu valorile şi indicatorii de performanţă aprobaţi.

 

            Art. 5. Natura cheltuielilor sportive şi cuantumul acestora este cel stabilit prin H.G.                            nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P. şi Liceul cu Program Sportiv Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.