Hotărârea nr. 659/2019

Dezlipirea imobilului situat în Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5.

HOTĂRÂREA Nr. 659

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

Privind: dezlipirea imobilului situat în Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de  18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 84.284 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune dezlipirea imobilului situat în Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),      lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5, identificat în C.F. nr. 101416 Brașov, nr. cad. 101416, conform Documentației cadastrale de dezlipire imobil, întocmită de exp. Nicu-Adrian Tofan.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.