Hotărârea nr. 658/2019

Înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilelor strada Turnului - 4 tronsoane și str. Henri Coandă - 1 tronson.

 

HOTĂRÂREA Nr. 658

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilelor strada Turnului - 4 tronsoane și str. Henri Coandă - 1 tronson;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 84.281 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilelor strada Turnului - 4 tronsoane și str. Henri Coandă - 1 tronson;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 700/2014 al A.N.C.P.I., republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),     lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - tronson strada Turnului identificat în C.F. nr. 32322 Brașov, cu nr. top. 9103/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4 și suprafața de 1864 m.p. - drum.

 

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - tronson strada Turnului identificat în C.F. nr. 32322 Brașov, cu nr. top. 9103/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/13 și suprafața de 2454 m.p. - drum.

 

 

Art. 3. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - tronson strada Turnului identificat în C.F. nr. 114393 Brașov, cu nr. top. 9103/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5 și suprafața de 1454 m.p. - drum.

 

 

Art. 4. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - tronson strada Turnului identificat în C.F. nr. 114388 Brașov, cu nr. top. 9060/1/1/1/1/1/1/1/1/4/2 și suprafața de 945 m.p. - drum.

 

…  //   …

-  02  -

 

 

 

Art. 5. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului - tronson strada Henri Coandă identificat în C.F. nr. 32322 Brașov, cu nr. top. 9103/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/6 și suprafața de 800 m.p. - drum.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Brașov prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.