Hotărârea nr. 657/2019

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Sitei F.N.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 657

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Sitei F.N.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de  18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 84.288 din 11.09.2019al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Sitei F.N.;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),     lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Sitei F.N., identificat sub        nr. cad. 137283 din C.F. nr. 137283 Brașov conform documentației cadastrale de dezmembrare imobil întocmită de expert autorizat Matei Alexandru Zoltan, parte integrantă din prezenta.

 

Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a lotului 1 - în suprafață de 164 m.p. și a lotului 3 - în suprafață de 1130 m.p., rezultate din dezmembrarea de la art. 1.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.