Hotărârea nr. 656/2019

Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr. 656

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019;

Analizând  Referatul de aprobare nr. 84.258/2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020;

Având în vedere prevederile art. 96, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale 3160/2017, ale H.C.L. nr. 39/2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2019 - 2020;

Luând în considerare amendamentul Comisiei de specialitate nr. 5, formulat în cadrul comisiei, în sensul „desemnării consilierilor locali în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, pe perioada mandatului deținut” și care a fost votat cu unanimitate;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a), art. 138, alin. (12),      art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se desemnează, pe durata mandatului deținut, reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2019 - 2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie nominalizaţi prin prezenta hotărâre sunt prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale 3160/2017.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.