Hotărârea nr. 655/2019

Schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 2, str. Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 13, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 14, B-dul Gării, nr. 19, ap. 6.

HOTĂRÂREA Nr. 655

din data de  18  septembrie  2019

 

 

Privind: schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 2, str. Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 13,    str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 14, B-dul Gării, nr. 19, ap. 6;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 84.057 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 2, str. Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 13, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 14, B-dul Gării, nr. 19, ap. 6;  

Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare; precum şi ale H.C.L. nr. 140 din 2019 privind stabilirea condiţiilor de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei de locuinţă în locuinţă de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 2, str. Molidului nr. 43 A, bl. A, ap. 13, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 14, B-dul Gării, nr. 19, ap. 6.

 

Art. 2. Atribuirea locuinţelor arătate la Art. 1 se va efectua, cu respectarea prevederilor Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare; precum şi ale H.C.L.       nr. 140 din 2019 privind stabilirea condiţiilor de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului Braşov

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.