Hotărârea nr. 654/2019

modificarea H.C.L. nr. 646/27.11.2015 privind darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p., situat în Braşov, Şoseaua Cristianului f.n. în vederea organizării de târguri, pieţe, expoziţii.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 654

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

Pentru: modificarea H.C.L. nr. 646/27.11.2015 privind darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p., situat în Braşov, Şoseaua Cristianului f.n. în vederea organizării de târguri, pieţe, expoziţii;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 84.190 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Șef, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 646/27.11.2015 privind darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p., situat în Braşov, Şoseaua Cristianului f.n. în vederea organizării de târguri, pieţe, expoziţii;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 646 din 27.11.2015 privind darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p., situat în Braşov, Şoseaua Cristianului f.n.;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 646/27.11.2015 privind darea în administrarea către Serviciul Public Administrare Pieţe a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p., situat în Braşov, Şoseaua Cristianului  f.n., şi care va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe, a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p., în vederea organizării de târguri, pieţe, expoziţii, din totalul de 43.225 m.p., înscris în C.F. nr. 140219 Braşov, situat în Braşov, Şoseaua Cristianului f.n., identificat conform schiţei anexă, până la semnarea contractului de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile/ Prioritatea de investiţii 4e”.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 646 din 27.11.2015, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

           

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 646   din data de  27 noiembrie  2015

Republicată conform H.C.L. nr. 654 din data de 18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p. situat în Braşov, Şoseaua Cristianului f.n., în vederea organizării de târguri, pieţe, expoziţii;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 84.190 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Șef, prin care se propune modificarea H.C.L.                 nr. 646/27.11.2015 privind darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p., situat în Braşov, Şoseaua Cristianului f.n. în vederea organizării de târguri, pieţe, expoziţii;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 646 din 27.11.2015 privind darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p., situat în Braşov, Şoseaua Cristianului f.n.;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe, a unui teren în suprafaţă de 5000 m.p., în vederea organizării de târguri, pieţe, expoziţii, din totalul de 43.225 m.p., înscris în C.F. nr. 140219 Braşov, situat în Braşov, Şoseaua Cristianului f.n., identificat conform schiţei anexă, până la semnarea contractului de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile/ Prioritatea de investiţii 4e.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.