Hotărârea nr. 653/2019

Prelungirea termenului de dare în administrare a unor spaţii, situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 653

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: prelungirea termenului de dare în administrare a unor spaţii, situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 84.044 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune prelungirea termenului de dare în administrare a unor spaţii, situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti;

Văzând adresa Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 82.550/2019;

Având în vedere prevederile art. 867 şi 868 din Codul Civil şi ale art. 112, alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) și art. 297, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în administrare, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire, către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti, a spaţiului compus din şase camere, situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D, identificat prin C.F. nr. 102424, nr. cad. 102424-C4, având valoare de inventar 270.113,28 lei.

 

Art. 2. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti, va achita sumele reprezentând întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiile atribuite conform art. 1, către Colegiul Tehnic „TRANSILVANIA” Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 52.

 

Art. 3. Transmiterea imobilului se va face în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Colegiul Tehnic “TRANSILVANIA” Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.