Hotărârea nr. 652/2019

Darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L., a spaţiului cu altă destinaţie aflat în proprietatea Municipiului Braşov, situat în Braşov, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 1.

 

HOTĂRÂREA Nr. 652

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L., a spaţiului cu altă destinaţie aflat în proprietatea Municipiului Braşov, situat în Braşov, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 1;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de     18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 84.035 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L., a spaţiului cu altă destinaţie aflat în proprietatea Municipiului Braşov, situat în Braşov, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 1;

Văzând adresa nr. 5.186/2019 a S.C. RIAL S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 74.648/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 108, lit. a), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Gheorghe Bariţiu nr. 1, identificat prin C.F. nr. 154764-C1-U4 Braşov, nr. cad. 5238/V, având valoarea de inventar 15.787.505,78 lei.

 

Art. 2.Transmiterea imobilului se va face în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri.

 

Art. 3. Se completează Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 241/2005, republicată, în sensul includerii spaţiului cu altă destinaţie, arătat la Art. 1.

 

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 241/2005 şi anexelor, republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi S.C. RIAL S.R.L. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 241  din data de 25  aprilie  2005

Republicată conform H.C.L. nr. 152/2015; H.C.L. nr. 235/2016; H.C.L. nr. 99/2018; H.C.L. 846/2018; H.C.L. nr. 43/2019; H.C.L. nr. 286/2019; H.C.L. nr. 588/2019 şi conform H.C.L.             nr. 652 din data de 18 septembrie 2019

 

 

 

 

Obiect: diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019; Analizând Referatul de aprobare nr. 84.035 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 241/2005 privind diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, cu spaţiul cu altă destinaţie situat în Braşov, str.Ghe. Bariţiu, nr. 1;

Văzând adresa nr. 5.186/2019 a S.C. RIAL S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 74.648/2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă reducerea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. cu suma de 6.476.631.260 lei, reprezentând:

- 3.241.783.183 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie, vândute conform prevederilor legale în vigoare în perioada septembrie - decembrie 1998;

- 3.234.766.833 lei contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, care se transferă cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov.

 

Art. 2. În urma reducerii, capitalul social al S.C. RIAL S.R.L. va fi de 1.609.889.735 lei şi se compune din:

- 1.197.062.256 lei, reprezentând contravaloarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie cuprinse în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

- 412.827.479 lei, reprezentând contravaloarea mijloacelor fixe (altele decât imobilele cuprinse în anexa 1).

 

Art. 3. Se mandatează S.C. RIAL S.R.L. să administreze în continuare locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie în anexa 2 şi să aplice prevederile legale în vigoare cu privire la vânzarea acestora, precum şi prevederile Legii nr. 10/2001.

 

…  //  …

 

 

 

-  02  -

 

 

Art. 4. Se împuternicesc Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. ca în termen de 30 de zile de la prezenta, să încheie procesul - verbal de predare - primire al spaţiilor în cauză.

 

 

Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. să încheie un contract de administrare privind imobilele din anexa 2 în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi administratorul unic al S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.