Hotărârea nr. 651/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului nr. 2, apartamentele 2, 5, 6, 8, 9, 10 şi 11, deţinute de RUSU LUCREŢIA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 651

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului nr. 2, apartamentele 2, 5, 6, 8, 9, 10 şi 11, deţinute de RUSU LUCREŢIA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 83.964 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului nr.  2, apartamentele 2, 5, 6, 8, 9, 10 şi 11, deţinute de RUSU LUCREŢIA;

Văzând adresa nr. 73.431/2019 prin care numita Rusu Lucreţia, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului nr. 2, apartamentele 2, 5, 6, 8, 9, 10 şi 11, înscris în C.F. nr. 146945-C1-U4 Braşov, 146945-C1-U6 Braşov, 146945-C1-U12 Braşov, 146945-C1-U9 Braşov, 146945-C1-U2 Braşov, 146945-C1-U3 Braşov şi 146945-C1-U8 Braşov  monument istoric,”casa Vasady”, datare sec. XVI-XX, LMI 2015 poz. 425, cod BV-II-m-B-11561, în valoare totală 232.000 euro.

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2),    art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Piaţa Sfatului nr. 2, înscris în C.F. 146945-C1-U4 Braşov, 146945-C1-U6 Braşov, 146945-C1-U12 Braşov, 146945-C1-U9 Braşov, 146945-C1-U2 Braşov, 146945-C1-U3 Braşov şi 146945-C1-U8 Braşov monument istoric, ”casa Vasady”, datare sec. XVI-XX, LMI 2015 poz. 425, cod BV-II-m-B-11561, deţinute de RUSU LUCREȚIA.

 

Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.