Hotărârea nr. 65/2019

Acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2018 - 2019, semestrul II.

 

HOTĂRÂREA Nr.  65

din data de 28  februarie  2019

 

 

 

 

 

            Privind: acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2018 - 2019, semestrul II;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 14.055/2019, prin care s-a propus acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2018 - 2019, semestrul II;

            Având în vedere prevederile art. 9, alin. 7, art. 105, alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului M.E.C.T.S nr. 5576 din 07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; ale Ordinului M.E.N. nr. 3220/19.02.2018 privind structura anului şcolar 2018 - 2019;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă acordarea de burse de ajutor social, burse de studiu, burse de merit şi burse de performanţă pentru elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă în învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2018 - 2019, semestrul II.

 

            Art. 2. Se aprobă cuantumul burselor la următoarea valoare:

                        - 25 lei/lună/elev pentru bursa de ajutor social

                        - 30 lei/lună/elev pentru bursa de studiu

                        - 50 lei/lună/elev pentru bursa de merit

                        - 100 lei/lună/elev pentru bursa de performanţă.

 

            Art. 3. Prin excepţie de la art. 2 elevii beneficiari ai burselor de performanţă sau a burselor de merit, vor primi pentru luna iunie a.c. bursă de performanţă sau bursă de merit suplimentată, cu următoarele valori:

                        - cu suma de 250 lei pentru elevii care au obţinut prima medie generală pe clasă.

                        - cu suma de 150 lei pentru elevii care au obţinut a-II-a medie generală pe clasă.

                        - cu suma de 50 lei pentru elevii care au obţinut a-III-a medie generală pe clasă.

 

            Art. 4. Se aprobă numărul burselor şcolare, detaliate pe forme şi pe instituţii de învăţământ, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 5. Criteriile de acordare a burselor sunt prevăzute de Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.