Hotărârea nr. 648/2019

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 12, deţinut de PIRI VALENTIN, PIRI IOAN-MIHAI, PIRI CONSTANTIN şi PIRI STELA-ELENA.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 648

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 12, deţinut de PIRI VALENTIN, PIRI IOAN-MIHAI, PIRI CONSTANTIN şi PIRI STELA-ELENA;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 83.964 din 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 12, deţinut de PIRI VALENTIN, PIRI IOAN-MIHAI, PIRI CONSTANTIN şi PIRI STELA-ELENA;

Văzând adresa nr. 77.642/2019 prin care petenţii PIRI VALENTIN, PIRI IOAN-MIHAI, PIRI CONSTANTIN şi PIRI STELA-ELENA, solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 12, înscris în C.F. nr. 143542-C1-U10 Braşov, casă monument istoric, având cod LMI 2015 poz. 135, cod BV-II-m-A-11304, pentru preţul de 38.000 euro;

Având în vedere prevederile  art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196,            alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 12, înscris în C.F. nr. 143542-C1-U10 Braşov, casă monument istoric, având cod LMI 2015 poz. 135, cod BV-II-m-A-11304, deţinut de PIRI VALENTIN, PIRI IOAN-MIHAI, PIRI CONSTANTIN şi PIRI STELA-ELENA.

 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.