Hotărârea nr. 647/2019

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, poz. 35, poz. 178 prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, cap. D, care aparţin domeniului public al Municipiului Braşov, aflate în administrarea Serviciul Public de Termoficare Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 647

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, poz. 35, poz. 178 prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, cap. D, care aparţin domeniului public al Municipiului Braşov, aflate în administrarea Serviciul Public de Termoficare Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019;

Analizând, Referatul de aprobare nr. 84.037 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, poz. 35, poz. 178 prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, cap. D, care aparţin domeniului public al Municipiului Braşov, aflate în administrarea Serviciul Public de Termoficare Braşov;

Ca urmare a adresei Serviciului Public de Termoficare Braşov nr. 2423/2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 68.165/2018 şi completată cu adresa transmisa pe e-mail nr. 2778/2019;

Văzând e-mailul Serviciului Financiar Contabilitate al Primăriei Municipiului Braşov, din care reiese că valoarea de inventar a instalaţiei este de 660.833,32 lei respectiv valoarea de inventar a reţelei este 1.440.445,54 lei;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrative-teritoriale, şi ale H.C.L. nr. 214/2011 privind actualizarea inventarului bunurilor înscrise în domeniul public al Municipiului Braşov, cap. D - Sisteme de alimentare cu energie termică din H.C.L. nr. 286/1999, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), alin. (2), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c),      art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. b), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 361, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării conform prevederilor legale în vigoare, a mijloacelor fixe în valoare de 2.101.278,86 lei, aflate în administrarea Serviciului Public de Termoficare Braşov identificate în H.C.L. 286/1999, cap. D, poz. 35 şi poz. 178.

 

 

Art. 2. Sumele rezultate din valorificarea bunurilor menţionate la art. 1 vor fi virate în bugetul local al Municipiului Braşov.

…  //  …

 

-   02   -

 

 

Art. 3. Se radiază de la poz. 48 din Anexa la H.C.L. nr. 474/2016, republicată, privind darea în administrare către Serviciul Public de Termoficare Braşov, instalaţia termică şi reţeaua aferentă din PT 3 TRACTORUL.

 

 

Art. 4. Anexa la H.C.L. nr. 474/2016, republicată, privind darea în administrare către Serviciul Public de Termoficare Braşov, astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Serviciul Public de Termoficare Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

                                                                                                                

HOTĂRÂREA Nr. 474  din data de  31  octombrie  2016

Republicată conform H.C.L. nr. 851 din 21 decembrie 2018 și conform H.C.L. nr.  647

din data de 18 septembrie 2019

 

 

 

Privind: darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 18 septembrie 2019; Analizând, Referatul de aprobare nr. 84.037 din 11.09.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, poz. 35, poz. 178 prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, cap. D, care aparţin domeniului public al Municipiului Braşov, aflate în administrarea Serviciul Public de Termoficare Braşov;

Ca urmare a adresei Serviciului Public de Termoficare Braşov nr. 2423/2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 68.165/2018 şi completată cu adresa transmisa pe e-mail nr. 2778/2019;

Văzând e-mailul Serviciului Financiar Contabilitate al Primăriei Municipiului Braşov, din care reiese că valoarea de inventar a instalaţiei este de 660.833,32 lei respectiv valoarea de inventar a reţelei este 1.440.445,54 lei;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrative-teritoriale, şi ale H.C.L. nr. 214/2011 privind actualizarea inventarului bunurilor înscrise în domeniul public al Municipiului Braşov, cap. D - Sisteme de alimentare cu energie termică din H.C.L. nr. 286/1999, republicată;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 106, alin. (1), alin. (2), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139,   alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. b), art. 243, alin. (1), lit. a) şi art. 361, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Predarea - primirea bunurilor, identificate conform anexei, se va face prin proces - verbal.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.